جاوا (تکمیلی)

معرفی دوره این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به تولید برنامه های کاربردی تحت وب بسیار عظیم را دارند.
مخاطبان دوره دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی نرم افزار -متخصصان نرم افزار -طراحان وب.
توانايي شرکت کنندگان پس از دوره برنامه نویسی و ایجاد برنامه های کاربردی تحت وب پیشرفته
● Apache Tom Enterprise Edition Application Server
● پیاده سازی پروژه با استفاده از Java Server Faces
● استفاده از Primeface در Java Server Faces
● ارتباط با بانک اطلاعاتی بواسطه ویرایش جدید iBatis یا همان MyBatis
● رفع وابستگی بواسطه CDI
● مفاهیم و پیاده سازی پروژه منطبق بر EJB3.0 و Open EJB
● اعتبار سنجی بواسطه Oval
● پیاده سازی Web Service با استفاده از Apache Axis2.0
● ارسال و دریافت پیغام از طریق Java Message Service و Apache Active MQ
● توسعه ی پروژه در زمان اجرا Groovy
● و ارتباط با جاوا
● ارتباط با Data Base از طریق JPA و JTA
● مدیریت فرایندهای انسانی و ماشینی از طریق JBOSS JBPM
● برنامه نویسی منطبق بر Model View Presentation
● پیاده سازی پروژه بر مبنای Google Web Toolkit
● پیاده سازی پروژه بر مبنای Vaadin
● مدیریت پرتال لایفری
● برنامه نویسی پرتال (ایجاد پرتلت با استفاده از JSR168)
● لاگ گیری بواسطه Log4j
● مانیتورینگ بواسطه Java Visual VM JBoss Application Server
● Weblogic Application Server
● بررسی معماری پروژه
مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  50 ساعت 95/10/10
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 95/10/20
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 95/11/10
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 95/11/15
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45ساعت 95/11/25
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 95/12/05
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 96/01/25
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 96/02/30
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/03/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/03/15
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 96/03/25
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/04/03
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/04/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/04/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/04/27
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/05/05
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/05/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/05/15
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/05/20

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.