جاوا (پیشرفته)

معرفی دوره
::. این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به تولید برنامه های کاربردی تحت وب و کلان دارند.
مخاطبان دوره
::. دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی نرم افزار -متخصصان نرم افزار -طراحان وب.
::. توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
::. برنامه نویسی و ایجاد برنامه های کاربردی تحت وب
  برنامه نویسی وب در سمت کاربر شامل HTML، JavaScript، CSS و برنامه نویسی Ajax
Apache Tomcat Application Server
Java Server Page
Servlet، Listener، Filter
Tag Library
JNDI و مدیریت DataBase Connections
JSTL
Model View Controller Architecture
برنامه نویسی آژاکس بواسطه Direct Web Remote
برنامه های توزیع شده J2EE
مفاهیم Deploy
ارتباط با بانک اطلاعاتی با دیدگاه ORM
Hibernate ORM Framework
تلفیق JPA و Hibernate
Spring Framework
رفع وابستگی به واسطه Spring IOC
برنامه نویسی Aspect بواسطه Spring AOP
تلفیق Spring و Hibernate بواسطه Spring Transaction
پیاده سازی پروژه منطبق بر MVC با استفاده از Spring MVC
تلفیق Spring MVC و Spring Transaction بوسیله Annotations
پیاده سازی پروژه منطبق بر MVC با استفاده از Struts1.0 و Struts2.0
J2EE Security
مقابه با Session Hijacking
مفاهیم امنیت اطلاعات و تبادل امن
راه اندازی سرویس وب بر مبنای Restful
مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  50 ساعت 95/10/01
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 95/10/20
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  45 ساعت 95/10/25
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 95/11/01
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  45ساعت 95/11/12
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 95/11/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 95/12/01
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 95/12/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 95/12/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/01/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه   45 ساعت 96/02/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/02/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/03/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/03/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/04/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/04/25
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/05/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  45 ساعت 96/05/20
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  45 ساعت 96/06/05

*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی