مدیریت استراتژیک

معرفی دوره
1- تبیین مفاهیم مرتبط با استراتژی و مبانی حاکم بر آن
2- توسعه توانمندی ها و آموزش اصول مورد نیاز جهت ایجاد نگرش استراتژیک
3- آشنایی با فنون و فرآیند های مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک به صورت کاربردی
4- ارائه تجربیات موفق و ناموفق سازمان های بزرگ در حوزه استراتژی

مخاطبان دوره
::. مدیران وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت ها و نهادهای فعال در عرصه مدیریت استراتژیک، کارشناسان ارشد شرکت ها
::. دانشجویان مهندسی صنایع، مدیریت، MBA

توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
::. چرا برنامه ریزی استراتژیک انجام می شود .
::. فرآيند برنامه ريزي استراتژيك را شرح دهد.
::. محیط بیرونی سازمان را تجزیه وتحلیل کند.
::. محیط درونی ومزایای رقابتی سازمان را تجزیه وتحلیل کند.
  • Concepts مقدمه اي بر اهميت برنامه ريزي ومديريت استراتژيك

  • Direction

  • vision & mission تعیین رسالت ، دورنما و ارزشهای سازمانی

  • Formulation

  • Internal analysis تحلیل داخلی سازمان

  • External Analysis تحلیل محیطی سازمان

  • SWOT

  • Selection انتخاب استراتژی

مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  40 ساعت 97/03/10
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/03/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/03/10
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/04/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/04/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/05/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/05/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/06/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/06/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/06/10

*جهت اطلاع بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی