مدیریت دانش

معرفی دوره
آشنايي با مدیریت دانش و عصر دانش محور، دانش نویسی و استخراج دانش شخصی، پیاده سازی مدیریت دانش، آشنایی، تشکیل و راهبری انجمن‌های خبرگی

مخاطبان دوره
::. مدیران ارشد و میانی سازمانها، کارشناسان

  تعريف و تبيين مديريت دانش و زمينه های کاربرد آن
بررسی و هم انديشی مديريت دانش (جنبه فرهنگی)
بررسی و هم انديشی مديريت دانش (جنبه فرآيندی)
بررسی و هم انديشی مديريت دانش (جنبه تکنولوژی)
پياده سازی نمونه فرضی مديريت دانش با المان های سيستمی سازمان شما
مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  40 ساعت 97/10/04
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/10/16
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/10/16
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/11/11
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/11/17
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/11/17
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/11/26
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/11/23
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/11/23
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/12/11

*جهت اطلاع بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی