مدیریت پروژه

مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK

معرفی دوره
در این دوره، ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه پروژه و مدیریت پروژه، بخش های مختلف دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد بیان شده و ورودی ها، تکنیک ها و خروجی های هر فرایند در مدیریت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

مخاطبان دوره
::. مدیران پروژه و کارشناسان ارشد بخش های مختلف پروژه اعم از فنی و مدیریتی، مسئولین ارتباط با ذینفعان پروژه

توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
::. در پایان دوره، شرکت کنندگان تسلط کافی برای مدیریت پروژه های گوناگون را داشته و دید کافی نسبت به جنبه هایی از پروژه که باید بر آن مدیریت کنند، پیدا کرده اند.
 • آشنایی کلی با محتوای استانداردهای مدیریت پروژه

 • معرفی پروژه و مدیریت پروژه

 • مراحل پروژه و چرخه حیات پروژه

 • گروه های فرایندی مدیریت پروژه

 • حوزه دانش مدیریت یکپارچگی پروژه

 • حوزه دانش مدیریت محدوده و محتوای پروژه

 • حوزه دانش مدیریت زمان پروژه

 • حوزه دانش مدیریت هزینه پروژه

 • حوزه دانش مدیریت کیفیت پروژه

 • حوزه دانش مدیریت منابع انسانی پروژه

 • حوزه دانش مدیریت ارتباطات پروژه

 • حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه

 • حوزه دانش مدیریت تدارکات پروژه

 • بررسی ارتباطات فرایندی حوزه های دانش مطرح شده

مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  30 ساعت 95/7/1-9
1 ماهه صبح 15 جلسه-هر هفته 3 جلسه  30 ساعت 98/7/1-9
بعد از ظهر 15 جلسه-هر هفته 3 جلسه  30 ساعت 98/7/1-9
2 ماهه صبح 15 جلسه-هر هفته 2 جلسه  30 ساعت 98/7/1-9
بعد از ظهر 15جلسه-هر هفته 2 جلسه  30 ساعت 98/7/1-9
* زمان آغاز دوره ها از تاریخ  98/7/10 می باشد.
* این دوره منقضی شده است.جهت ازطلاع از دوره جدید و یا درخواست برگزاری با دفتر پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
     

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی