مدیریت منابع انسانی

معرفی دوره
پيچيدگي روزافزون مسايل و نياز به رقابتي تر شدن سازمان ها و بنگاه هاي توليدي و خدماتي، ايفاي نقش راهبردي و مؤثرتر نيروي انساني آن ها را در تحقق مزيت رقابتي و حفظ و رشد اين مزيت اجتناب ناپذيركرده است كه اين خود مستلزم سرمايه گذاري مستمر بر سرمايه هاي انساني و فكري و توسعه مديريت منابع انساني آن خواهد بود. لازمه تحول و توسعه در واحد منابع انساني سازمان ها، تجهيز مديران و كارشناسان اين واحد به تفكر استراتژيك و فراهم ساختن زمينه هاي درك پيچيدگي محيط هاي ملي و جهاني و اتخاذ تصميم و اقدام به موقع و متناسب در تعامل با آن پيچيدگي ها است. طراحي رشته "مديريت منابع انساني" بر اساس رسالت سازمان مديريت صنعتي و با آگاهي از پيش فرض هاي فوق و تلاش بيشتر در ايفاي هر چه مؤثرتر نقش خود در توسعه و پرورش مديران سازمان ها و بنگاه هاي كشور، طراحي دوره كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني را با اهداف و محورهاي زير وجهه همت قرار داده است.

مخاطبان دوره
::. مدیران ارشد

توانايي شرکت کنندگان پس از دوره
الف) آشنا شدن شركت‌كنندگان با رويكردها، نقشها و قابليت‌هاي نوين مديريت منابع انساني به منظور ايفاي نقش موثرتر مديران و كارشناسان منابع انساني در تحقق اهداف راهبردي سازمان خود و ارتقاي توان رقابتي آن؛
ب) ايجاد تحول در الگوي ذهني و نگرشي شركت‌كنندگان نسبت به فرايندهاي مديريت منابع انساني و بكارگيري آنها در سازمان؛
ج) ايجاد توسعه فردي و حرفه‌اي لازم در شركت‌كنندگان به منظور كسب توان ايجاد تحول در محيط كاري خود
  جايگاه مديريت منابع انساني در زنجيره ارزش سازماني
زنجيره ارزش (فعاليت‌هاي) مديريت منابع انساني
تجزيه و تحليل و طراحي شغل
برنامه‌ريزي نيروي انساني
برنامه‌ريزي نيروي انساني و مديريت مسير پيشرفت شغلي کارکنان
مديريت تامين نيروي انساني
جذب نيروي انساني
ارزيابي و انتخاب نيروي انساني
استخدام و جامعه‌پذيري نيروي انساني
مديريت عملکرد نيروي انساني
برنامه‌ريزي عملکرد کارکنان
کارت امتيازي متوازن نيروي انساني(HR BSC)
رويکرد سيستمي برنامه­ريزي عملکرد نيروي انساني مديريت بر مبناي هدف(MBO)پايش و ارزيابي عملکرد کارکنان
ارزيابي عملکرد 360ْ
ارائه بازخور و بهبود عملکرد
مديريت جبران خدمات
مديريت آموزش و توسعه نيروي انساني
برنامه­ريزي آموزش
طراحي دوره­هاي آموزشي
اجراي دوره­هاي آموزشي
ارزيابي دوره­هاي آموزشي (اثر بخشي و کارايي)
مديريت روابط کار کارکنان
اصول بهداشت و ايمني
انضباطاتحاديه‌ها
کاربرد روانشناسي صنعتي در مديريت منابع انساني
مدت دوره شیفت دوره تعداد جلسه ساعت دوره مهلت ثبت نام
دوره فشرده ( یک هفته ) صبح  7 جلسه  40 ساعت 97/03/10
1/5 ماهه صبح 20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/03/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 3 جلسه  40 ساعت 97/04/10
3 ماهه صبح  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/04/10
بعد از ظهر  20 جلسه-هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/04/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/05/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/06/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/06/10
2 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 2 جلسه  40 ساعت 97/07/10
3 ماهه صبح/بعدازظهر هر هفته 1 جلسه  40 ساعت 97/08/10

*جهت اطلاع بیشتر با شمار تلفن 04432259197 تماس حاصل فرمایید.

نام*

نام خانوادگی*

شماره تماس*

ایمیل*

رشته ی تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام دوره

فیش پرداختی