لیست کلاس های در حال ثبت نام

نام دوره تاریخ شروع قیمت لینک ثبت نام
طراحی سایت
شنبه و
سه شنبه
6تا8
1399/01/23 1,400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی سایت
یکشنبه و
پنج شنبه
6تا8
1399/02/04 1,400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی سایت
دوشنبه و
پنج شنبه
4تا6
1399/05/09 1,400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی سایت
یکشنبه و
پنج شنبه
6تا8
1399/06/02 1,400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
برنامه نویسی
اندروید
دوشنبه
و چهارشنبه
6تا8
1399/01/25 1,450,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
برنامه نویسی
اندروید
دوشنبه
و چهارشنبه
6تا8
1399/05/22 1,450,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
برنامه نویسی
اندروید
شنبه
و سه شنبه
6تا8
1399/06/01 1,450,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی گرافیک
سه شنبه
و پنج شنبه
4تا6
از اول تیر
ساعات 2 تا 4
1399/01/26 1,200,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی گرافیک
شنبه
و سه شنبه
2تا4
از اول مهر
ساعات 4 تا 6
1399/05/11 1,200,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
طراحی گرافیک
یک شنبه
و چهار شنبه
2تا4
از اول مهر
ساعات 4 تا 6
1399/06/02 1,200,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
آموزش IOS
شنبه و
دوشنبه
4تا6
1399/01/23 3,400,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
آموزش موشنگرافیک
یکشنبه و
چهارشنبه
4تا6
1399/01/20 1,450,000 تومان ثبت نام آنلاین کلاس ثبت نام تلفنی کلاس ثبت نام حضوری کلاس
فایل آموزش الزامات كلي براي
صلاحيت آزمايشگاه هاي انجام دهنده آزمون و
کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2017
پس از ثبت نام دسترسی
دانلود داده می شود
رایگان ثبت نام آنلاین و دانلود فایل
ورود